دکتر امین رفیعی پور در پیامی روز روانشناس و مشاور را به تمامی روانشناسان و مشاوران مخصوصا متخصصان کلینیک روانشناسی تارا تبریک می گویند.