به گزارش کلینیک روان شناسی تارا، دکتر رفیعی پور در هیئت رئیسه اولین همایش ملی آسیب‌ شناسی و مداخلات روان‌ شناختی و اجتماعی کرونا و پساکرونا که با حمایت قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار گردید حضور یافتند.