کارگاه های برگزار شده در مرکز

  • کارگاه استرس
  • کارگاه استرس شغلی
  • کارگاه تفکر خلاق
  • کارگاه ارتباط موثر و موفق
  • کارگاه درمان شناختی رفتاری (cbt)